top of page

TX-51

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Opgesteld op basis van de Europese Richtlijn Pakketreizen 2015/2302/eu

 

 

Artikel 1 - Definities

 1. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met een klant. 

 2. Klant: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de ondernemer betreffende een vaartocht met gezagvoerder inclusief verblijf aan boord van een schip voor hem en/of zijn gasten.

 3. Gezagvoerder: schipper/kapitein die het gezag voert over het schip.

 4. Gast: degene die zich op uitnodiging van de klant en met toestemming van de ondernemer aan boord van het schip bevindt.

 5. Schip: het schip dat als zodanig genoemd wordt in de overeenkomst of een daarmee vergelijkbaar schip.

 6. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen ondernemer en klant waarbij de ondernemer zich tegenover de klant verbindt om de klant en/of zijn gasten tegen betaling op een schip te vervoeren.

 7. Vaartocht: het geheel van varen met en verblijf aan boord van het schip gedurende de in de overeenkomst genoemde periode.

 8. Elektronisch: per e-mail of website.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die de ondernemer sluit met de klant.

 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen ondernemer en klant. De klant wijst zijn gasten op de regels uit deze algemene voorwaarden. De klant vrijwaart de ondernemer van alle aanspraken die de gast jegens de ondernemer maakt, voor zover aansprakelijkheid van de ondernemer uitgesloten zou zijn indien de klant deze aanspraak jegens de ondernemer zou maken.

 3. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan de ondernemer, in de ruimste zin des woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst.

 4. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting en uitdrukkelijke verwerping van eventueel door de klant gehanteerde voorwaarden van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

 5. Indien de vaartocht geen overnachting omvat òf een periode van minder dan 24 uur beslaat òf incidenteel zonder winstoogmerk aan een beperkte groep klanten wordt aangeboden zijn de artikelen 13 en 14 en de bepalingen van het Standaard Informatieformulier Pakketreis niet van toepassing. 

 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Een algemeen aanbod van de ondernemer in de vorm van folders, advertenties of websites is vrijblijvend en moet worden opgevat als een uitnodiging tot onderhandeling.

 2. De ondernemer brengt het individueel aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.

 3. Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende 14 dagen na dagtekening.

  4.  Het aanbod vermeldt in ieder geval:

 • De aard, de inhoud en de omvang van de door de ondernemer te verrichten diensten;

 • De totale prijs van de vaartocht, bij individuele boekingen per persoon en bij groepsboekingen per groep, en het percentage dat vooruit betaald dient te worden;

 • De wijze en termijn van betaling;

 • De datum en het tijdstip van inscheping en van ontscheping.

 • Het maximale aantal gasten per schip;

 • Bij individuele boekingen het voorbehoud van annulering door de ondernemer (plus de termijn waarbinnen) als het vereiste minimale aantal aanmeldingen niet wordt bereikt.

 • Een exemplaar van deze algemene voorwaarden, voor zover deze nog niet eerder zijn verstrekt. 

 

Artikel 4 - Overeenkomst

      De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De ondernemer zal een reservering in stand       houden tot 14 dagen na uitgifte van een factuur. 

 

Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden

      Betaling dient te geschieden uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de factuur. Indien tijdige betaling uitblijft vervalt         de reservering en wordt de overeenkomst ongeldig.

 

Artikel 6 - Annulering

 1. Indien de klant de overeenkomst wil annuleren dient hij de ondernemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen. De datum van ontvangst door de ondernemer wordt als datum van annulering aangemerkt.

 2. In geval van annulering is de klant aan de ondernemer een gefixeerde schadeloosstelling van een percentage van de overeengekomen prijs verschuldigd, te weten:

 

 •       15% in geval van annulering tot 2 maanden voor de afvaart;

 •       25% in geval van annulering tot 1 maand voor de afvaart;

 •       50% in geval van annulering tot 2 weken voor de afvaart;

 •       75% in geval van annulering tot 1 week voor de afvaart;

 •       95% in geval van annulering tot en met 1 dag voor de afvaart;

 •     100% in geval van annulering op de dag van afvaart.

 3.   De klant kan de ondernemer tot uiterlijk 7 dagen vóór vertrek om een indeplaatsstelling verzoeken. Degene die        de klant vervangt dient te voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden. De klant en degene          die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de nog verschuldigde prijs van de vaartocht,              de wijzigingskosten ad € 50,00 en eventuele extra kosten.

 4.   De klant die de overeenkomst annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige

       leden te voldoen, tenzij de werkelijke schade aantoonbaar 15% hoger of lager ligt dan het gefixeerde bedrag, in        welk geval de klant dat aantoonbare hogere of lagere bedrag verschuldigd is. Dit bedrag kan niet meer                      bedragen dan de maximale prijs van de overeenkomst. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en                    gederfde winst.

 5.   De ondernemer kan de overeenkomst annuleren als hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van                  onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de klant daarvan direct en vóór het begin van de                  vaartocht van in kennis stelt.

 6.   De ondernemer kan de overeenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het                aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste                                    minimumaantal deelnemers.

 7.   In de hierboven in lid 6 en 7 genoemde gevallen betaalt de ondernemer alle door de klant voor de vaartocht              reeds betaalde bedragen volledig terug zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

 

Artikel 7 - Rechten en plichten van de ondernemer 

 1. De ondernemer staat ervoor in dat het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften en minimaal voorzien is van een deugdelijke veiligheidsuitrusting.

 2. De vaarroute wordt door de ondernemer en/of de gezagvoerder in overleg met de klant bepaald, tenzij anders is overeengekomen.

 3. Te allen tijde is de ondernemer en/of de gezagvoerder bevoegd om op grond van (te verwachten) nautische en/of meteorologische gronden de vaartocht te wijzigen. Hieronder wordt mede begrepen het wijzigen van de plaats van afvaart en/of aankomst en het tijdelijk niet uitvaren. Onder nautische en/of meteorologische gronden wordt onder andere verstaan de weersomstandigheden, het getij, blokkade van vaarwegen en de staat van het schip.

 4. In de gevallen in het vorige lid genoemd zal de ondernemer en/of gezagvoerder in overleg met de klant trachten tot een andere oplossing te komen. Eventuele extra kosten, voor zover redelijk, komen voor rekening van de klant. De ondernemer en/of gezagvoerder beslist of de gekozen oplossing in redelijkheid uitvoerbaar is.

 5. Indien het overeengekomen schip en/of de gezagvoerder onverhoopt niet beschikbaar is/zijn, is de ondernemer gerechtigd een gelijkwaardig ander schip c.q. een andere gezagvoerder in te zetten. Mocht dit niet mogelijk zijn en de niet-beschikbaarheid het gevolg zijn van een oorzaak die een zorgvuldig ondernemer niet had kunnen voorkomen, dan is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 6. De ondernemer kan tot twintig dagen voor aanvang van de vaartocht de prijs verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de ondernemer aan op welke wijze de verhoging is berekend. De klant heeft in het geval de verhoging meer dan 8% bedraagt het recht de overeenkomst binnen tien dagen na ontvangst van deze schriftelijke mededeling kosteloos op te zeggen.

 7. Indien de in het vorige lid bedoelde kosten na het sluiten van de overeenkomst en voor het begin van de reis dalen, dan heeft de klant recht op prijsverlaging. De ondernemer heeft in dat geval het recht om gemaakte administratieve kosten af te trekken van de terugbetaling.

 8.   De ondernemer kan de overeenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het                aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal        deelnemers.

 9.   De ondernemer wijst de klant op de verplichting van artikel 8 lid 9.

 10. De ondernemer maakt samen met de klant afspraken over de betaling van haven-, brug-, sluis- en loodsgelden,        plaatselijke belastingen en andersoortige heffingen zoals toeristenbelasting en brandstofkosten.

 11. Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de            terugkeer van de klant en/of gasten zoals afgesproken in de overeenkomst, dan zijn de kosten van de nodige            accommodatie voor ten hoogste drie overnachtingen per klant/gast voor rekening van de ondernemer. 

 

Artikel 8 - rechten en plichten van de klant

 1. De klant is verplicht de ondernemer of diens vertegenwoordiger uiterlijk bij aanvang van de vaartocht een lijst met de namen van de gasten inclusief telefoonnummers van contactpersonen te overhandigen.

 2. Aan het einde van de overeengekomen vaarperiode dient de klant ervoor zorg te dragen dat het schip in dezelfde staat verkeert als bij aanvang van de overeengekomen vaarperiode voor zover dit binnen zijn invloedssfeer ligt.

 3. Indien de klant niet heeft gehandeld conform het bepaalde in het vorige lid dan is de ondernemer gerechtigd op kosten van de klant het schip in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de overeengekomen vaarperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.

 4. De klant en zijn gasten dienen te allen tijde de aanwijzingen van de ondernemer en/of gezagvoerder en/of andere bemanningsleden op te volgen. Dit geldt met name ten aanzien van de voorschriften en aanwijzingen welke in het belang zijn van de orde en de veiligheid.

 5. De klant verschaft om niet, de gezagvoerder en eventueel aanwezige bemanning, de mogelijkheid gebruik te maken van de aan boord aanwezige catering. Wordt niet aan boord gegeten, dan wordt in de huurprijs een bedrag voor catering van de gezagvoerder en bemanning opgenomen.

 6. De bagage van de klant en zijn gasten dient zodanig van omvang te zijn en zodanig geplaatst te worden dat hierdoor geen hinder wordt veroorzaakt. Dit ter beoordeling van de gezagvoerder. Toegestane bagage omvat de met de hand draagbare normaal benodigde artikelen voor persoonlijk gebruik van de klant en/of gast, niet zijnde eten en/of drinken, die een klant en/of gast als gemakkelijk in één keer mee kan voeren; verpakt in koffers, tassen, plunjezakken en/of rugzakken.

 7. Het door de klant en/of zijn gasten aan boord brengen of hebben van gevaarlijke stoffen, wapens, drugs of smokkelwaar is verboden.

 8. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is het verboden huisdieren aan boord te brengen of te hebben.

 9. De klant wijst zijn gasten op de bepalingen uit deze voorwaarden die voor hen van toepassing zijn. 

 

Artikel 9 - Non-conformiteit

 1. Indien een of meer diensten niet conform de overeenkomst worden uitgevoerd, zorgt de ondernemer dat de non-conformiteit wordt verholpen, tenzij dat:

 2. Onmogelijk is; of

 3. Onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende diensten.

 4. De consument dient de ondernemer direct in kennis te stellen van de non-conformiteit.

 

Artikel 10 - Ontbinding en opschorting

 1. Indien één der partijen haar verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, dan is de wederpartij bevoegd de daartegenover staande verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de opschorting of ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Ontbinding van de overeenkomst is in ieder geval mogelijk als;

 • De wederpartij failleert, aan deze surseance van betaling wordt verleend, er sprake is van schuldsanering, dan wel onder curatele wordt gesteld;

 • De wederpartij niet binnen 14 dagen na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld zijn verplichtingen uit de overeenkomst nakomt.

 • Door de ondernemer als er sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 8 lid 4, 6,7 of 8.

 • Het betreffende schip door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is en het ondanks het leveren van voldoende inspanning door de ondernemer niet mogelijk is tijdig een ander vergelijkbaar schip aan te bieden.

 • Door de ondernemer als binnen de in de aanbieding vermelde termijn het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.

 1. Opzegging of ontbinding dient met vermelding van de gronden waarop deze is gebaseerd, schriftelijk te geschieden. De overeenkomst wordt geacht buitengerechtelijk te zijn ontbonden nadat de opzeggingsbrief is ontvangen, maar in ieder geval 5 dagen na verzending van de opzeggingsbrief.

 2. Indien de oorzaak van de opzegging of ontbinding aan de klant en of gasten kan worden toegerekend, komt de schade die hieruit voortvloeit voor rekening van de klant.

 3. De klant kan in het geval van ontbinding door de ondernemer aanspraak maken op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming de ondernemer niet kan worden toegerekend. Deze schadevergoeding is beperkt tot de overeengekomen prijs voor de vaartocht. 

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade is beperkt tot driemaal het bedrag van de vaartocht tenzij sprake is van persoonlijk letsel of de schade is veroorzaakt door opzettelijke dan wel nalatig handelen van de ondernemer.

 2. Indien er op een uitgevoerde dienst een Verdrag of Verordening van toepassing is, kan de ondernemer zich op de daarin opgenomen uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid beroepen.

 3.   De verjaringstermijn voor het indienen van een vordering tot schadevergoeding is twee jaar.

 4.   De ondernemer is niet aansprakelijk indien de klant/gast zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een          door hem afgesloten verzekering.

 5.   Indien de ondernemer bewijst dat schuld of nalatigheid van de klant en/of gast de schade heeft veroorzaakt of          daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van de ondernemer daardoor geheel of gedeeltelijk                opgeheven.

 6.  De ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan bagage of bezittingen (waaronder contant             geld, sieraden, elektronische apparatuur of andere kostbaarheden) als dit het gevolg is van onvoldoende zorg           van de klant, hieronder wordt mede verstaan het onbeheerd achterlaten van kostbare bezittingen op of in het           schip.

 7.  De klant is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door hem en/of door gasten/bezoekers die op zijn uitnodiging       aan boord van het schip verblijven, tenzij de schade is toe te rekenen aan het handelen of nalaten van de                   ondernemer en/of de gezagvoerder.

 8.  De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, afwijking van de                           overeengekomen aanvangs- en/of eindtijd of de terbeschikkingstelling van een vervangend schip omdat het             overeengekomen schip wegens onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is. 

 

Artikel 12 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de ondernemer niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.

 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een averij aan het schip waardoor het schip niet meer inzetbaar is voor het overeengekomen doel en de averij niet te wijten valt aan omstandigheden die de ondernemer had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.

 3. Indien de gezagvoerder van mening is dat het, gelet op de weersomstandigheden al dan niet in combinatie met de aard van het schip en de groep opvarenden, niet verantwoord is een vaart uit te voeren heeft dit ook te gelden als overmacht.

 4. Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de ondernemer recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten voor zover deze zijn gemaakt voordat er sprake was van de overmacht situatie die tot ontbinding van de overeenkomst heeft geleid en voor zover de klant daarbij gebaat is. 

 

Artikel 13 - Hulp en bijstand

       De ondernemer is verplicht de klant en de gasten hulp en bijstand te verlenen indien deze in moeilijkheden                verkeren. Indien de oorzaak aan de klant en/of gasten is toe te rekenen dan komen de kosten van die bijstand            voor rekening van klant en/of gasten. 

Artikel 14 - Insolventie

       De ondernemer neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel                  onvermogen zijn verplichtingen jegens de klant niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij                voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van het bedrag van de                    vaartocht of, indien de vaartocht reeds ten dele zijn is voltooid, een evenredig deel daarvan. In voorkomende            gevallen voorziet de ondernemer ook in de repatriëring van de klant en de gasten.

 

Artikel 15 - Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden of wordt de klacht pas na de vaartocht ontdekt, dan dient de klacht schriftelijk of per e-mail en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na constatering ter kennis te worden gebracht van de ondernemer.

 2. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

 3. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.

 4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil. 

 

Artikel 16 - Geschillen en forumkeuze

       Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond            van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

het juiste logo.png
het juiste logo.png
text.png
bottom of page